Veelgestelde vragen

Binnenkort vind je hier de meest gestelde vragen van verenigingen uit Noord-Limburg.

FAQ - Verenigingen

 • Waar vind ik meer informatie over de vrijwilligersregeling?

  Er is op diverse plaatsen informatie beschikbaar. Onder meer:

 • Sommige van uw werknemers verrichten ook als vrijwilliger werkzaamheden voor uw organisatie. Mogen zij dezelfde vrijwilligersvergoeding ontvangen als de vergoeding die al uw andere vrijwilligers krijgen?

  In dit geval is aandacht geboden. De fiscus zal willen zeker stellen dat de vrijwilligersregeling voor de desbetreffende werknemer niet feitelijk wordt gebruikt als alternatief voor een ‘vaste kostenvergoeding’ of als aanvulling op het inkomen. Blijkt echter dat de samenloop is gebaseerd op de werkelijke intentie om de werknemer tevens als vrijwilliger inzetbaar te laten zijn en verkeert deze als vrijwilliger in exact dezelfde omstandigheden als de andere vrijwilligers? Dan zou incidenteel sprake kunnen zijn van een aanvaardbare samenloop van de twee functies. Omdat de fiscus hier zeer kritisch is op is, is het voor zekerheid vooraf raadzaam om de samenloop te bespreken met de contactpersonen voor sportgerelateerde vragen van de Belastingdienst

 • Uit uw toetsing blijkt dat de vergoedingen de vrijwilligersnormering overschrijden, maar feitelijk is geen sprake van een privaatrechtelijke- of een fictieve dienstbetrekking. Hoe legt u uw afspraken met deze persoon nu vast?

  De wijze van vastlegging kan ongeacht de hoogte van de vergoeding op dezelfde wijze plaatsvinden als bij een 'vrijwilliger in fiscale zin' (dus wiens vergoeding wel binnen de normering blijft). De modellen die op www.sportwerkgever.nl beschikbaar worden gesteld, kunnen overeenkomstig worden toegepast. Het is echter wel heel belangrijk dat in deze situatie steeds wordt beoordeeld of de sportorganisatie zich niet 'onbedoeld' als echte 'werkgever' gaat gedragen. Bij twijfel is het altijd raadzaam een (fiscaal) jurist of de Belastingdienst te raadplegen.

 • Moet u de afspraken met uw vrijwilligers wel of niet vastleggen?

  Er zijn altijd afspraken die binnen de sportorganisatie gelden waarvan het handig is om ze vast te leggen. Ook kan het verstandig zijn om afspraken over vergoedingen te onderbouwen en vast te leggen. Bij het vastleggen van de afspraken is het wel van belang om duidelijk voor ogen te hebben welke zaken men wil regelen en vastleggen. Afspraken met vrijwilligers zullen dikwijls een andere doelstelling en inhoud hebben dan afspraken met werknemers. Op www.sportwerkgever.nl staan modellen van arbeidsovereenkomsten, een vrijwilligersovereenkomst en een vrijwillige spelersovereenkomst.

 • Wat gebeurt er als de vergoeding niet binnen de vrijwilligersregeling blijft?

  Is de vrijwilligersregeling niet van toepassing, dan moet de vergoeding in de belastingheffing worden betrokken. De sportorganisatie moet dan toetsen op welke manier. Hiervoor geldt de volgende toets:

  • Is de vergoeding aan te merken als loon uit dienstbetrekking? De sportorganisatie moet loonheffing inhouden en afdragen.
  • Is de vergoeding niet aan te merken als loon uit dienstbetrekking? De sportorganisatie moet de vergoeding aan de Belastingdienst melden met een IB 47-melding.

 • U heeft wel eens gehoord van een normbedrag van 2,50 euro per uur. Klopt dat?

  De vrijwilligersregeling geldt wanneer de vergoeding per uur niet-marktconform is. De Belastingdienst hanteert hierbij twee toetscriteria: Tot 23 jaar wordt een vergoeding van maximaal 2,50 euro per uur als niet-marktconform aangemerkt. Is de vrijwilliger 23 jaar of ouder, dan wordt een vergoeding van maximaal 4,50 euro per uur als niet-marktconform aangemerkt.

 • Mag u de totale vergoeding in 1 of 2 keer per jaar uitbetalen?

  Bij de beantwoording van deze vraag moet onderscheid worden gemaakt tussen ‘overeenkomen’ en ‘toekennen’. Het is niet toegestaan om met de vrijwilliger een vaste vergoeding van (maximaal) 1.500 euro per jaar in een of twee betaaltermijnen overeen te komen. Immers, niet zeker is of de ureninzet feitelijk plaatsvindt. Wordt dit bedrag in een of twee keer uitbetaald en blijkt dat omgerekend de uur- en maandnorm onbedoeld worden overschreden? Dan is de vrijwilligersregeling niet van toepassing. De sportorganisatie kan wel een vast bedrag per evenement overeenkomen die periodiek of één keer per jaar – bijvoorbeeld op declaratiebasis – wordt uitbetaald. Is die vaste vergoeding omgerekend per uur niet-marktconform (lager dan maximaal 4,50 euro per uur) en wordt in de maand waarin de evenementen plaatsvinden de maandnorm niet overschreden? Dan valt de vergoeding binnen de vrijwilligersnormering. In dat geval mag de vergoeding ook later feitelijk worden uitbetaald. Het is raadzaam om deze afspraak goed vast te leggen.

 • Valt het geven van een kerstborrel ook onder de vrijwilligersregeling en zo ja, het berekent u dit dan?

  De waarde van een kerstborrel moet bij de toetsbedragen worden opgeteld. Uit pragmatische overwegingen kan de waarde van de kerstborrel worden gedeeld door het aantal genodigden en kan het bedrag per persoon bij de aanwezige vrijwilligers in aanmerking worden genomen.

 • Hoe registreert u de vrijwilligersvergoeding?

  Er is geen voorgeschreven registratie. Op www.sportwerkgever.nl is een voorbeeldmodel beschikbaar. Vindt een werkelijke kostenvergoeding plaats dan moeten de kostendeclaraties met de nota bij de administratie worden bewaard.

 • Mag u de vrijwilligersregeling combineren met werkelijk gemaakte kosten.

  Door bijv. naast een vaste vergoeding ook reiskosten te vergoeden of consumpties te geven? De vrijwilliger mag een vergoeding (in geld) of verstrekking (in natura) krijgen in redelijkheid voor de noodzakelijke kosten bij de uitvoering van zijn taken als vrijwilliger. Zodra de sportorganisatie anders betaalt dan uitsluitend een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten, dan moet het totale bedrag van de vaste vergoeding en de kostenvergoeding getoetst worden aan de toetscriteria (uur-, maand- en jaartoets).

Neem contact op

Heb jij een vraag voor Clubtotaal, laat dan een bericht achter via ons contactformulier of mail naar: info@clubtotaal.nl

Samen scoren